Kariyer Geliştirme Merkezi -

Yönergemiz

gelişim üniversitesi
  1.   Kariyer Geliştirme Merkezi
  2. İçerik


Yönergemiz
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME MERKEZİ YÖNERGESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Yönerge, İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
a) Danışma Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezinin Danışma Kurulu’nu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’ni,
c) Müdür: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü’nü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesi’ni,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu’nu ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amacı
Madde 5 - (1) Merkezin ana amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamaktır.
Gelişim’de F.A.R.K. Yaratan Kariyer olarak benimsemiş olduğumuz sloganımız kariyer planlama sürecinin 4 ana unsuruna dikkat çekmektedir. Bunlar;

Farkındalık, Araştırmacılık, Rasyonellik ve Katılımcılıktır.

Farkındalık: Kişisel farkındalığı yüksek, güçlü ve zayıf yönlerini tanıyan, kariyer gelişimine ilişkin net hedefleri olan ve hedeflerine ulaşmak için hem güçlü yönlerini daha da güçlendirmeye hem de zayıf yönlerini geliştirmeye yönelik planlı çaba içerisinde olan bireyler olmaları yönünde desteklemek.
Araştırmacılık: Meslek alanına ilişkin gelişmeleri hem küresel hem de yerel ölçekte yakından takip eden, potansiyel çalışma alanlarını derinlemesine inceleyen ve kendisinin nasıl bir artı değer katabileceğini araştıran bireyler olmaları yönünde desteklemek.
Rasyonellik: Akla uygun davranan, kararlarında ölçülü ve ussal olan, plan yapan ve planı doğrultusunda ilerlerken karşılaşabileceği engelleri öngörerek bunlara karşı hazırlık yapan bireyler olmaları yönünde desteklemek.
Katılımcılık: Hayatın pasif bir izleyicisi değil, aktif bir katılımcısı olan, şikâyet etmek ya da mazeret üretmek yerine çözüme odaklanan, yenilikçi ve yaratıcı alternatifler üreterek olumlu yöndeki değişimlere öncülük eden bireyler olmaları yönünde desteklemek.
 
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 - (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi’nin tüm faaliyetlerinin odak noktası; toplumsal yaşama —sanattan mühendisliğe, sağlıktan ekonomiye, ticaretten siyasete, spordan iş idaresine kadar uzanan geniş bir yelpazede— bilgi ve beceri donanımına sahip, yüksek yeterlilikte bireyler kazandırmak ve böylelikle belirgin bir fark yaratarak yaşam kalitesinin gelişimine katkı sağlamaktır.
Bu doğrultuda; İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama geliştirme sürecine ilişkin;
·      İç ve dış paydaşların katılımıyla strateji geliştirir,
·      Program ve organizasyon önerileri oluşturur,
·      Rektörlükçe onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol eder.
İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik kurs, sertifika programları gibi eğitim faaliyetleri, kariyer koçluğu ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirir, koordine eder ve destekler.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
Madde 7 - (1 ) Merkezin organları şunlardır:
·      Müdür
·      Yönetim Kurulu
·      Danışma Kurulu

Müdür
Madde 8- (1) Merkez Müdürü, profesyonel iş deneyimine sahip, özellikle Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Yönetimi alanında deneyim sahibi profesyoneller arasından seçilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
Müdürün Görevleri
Madde 9 - Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
·      İstanbul Gelişim Üniversitesi Kariyer Gelişim Merkezi’ni temsil etmek ve yönetmek,
·      Yönetim Kurulu kararlarının Yönerge çerçevesinde uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,
·      Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,
·      İç ve dış paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
·      Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
·      Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak,
·      Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu
Madde 10 - Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan profesyoneller ve öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen toplam 5 kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.
Yönetim Kuruluna, Merkez Müdürü başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
 
Yönetim Kurulu’nun Görevleri
Madde 11 - Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
·      Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek,
·      Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek,
·      Yurtiçi ve yurtdışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,
·      Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu
Madde 12 - Merkezin Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulu önerisi ile Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az 15, en fazla 30 üyeden oluşur:
·      Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin amirleri,
·      Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü,
·      Öğrenci Konseyi başkanı,
·      Rektör tarafından seçilecek İstanbul Gelişim Üniversitesi mezun dernek ve vakıf temsilcileri,
·      İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,
·      Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler,
·      Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri,
·      Meslek örgütleri temsilcileri,
·      Kariyer danışmanlık şirket temsilcileri,
·      Farklı lisansüstü programlarından öğrenci temsilcileri,
·      Kariyerle ilgili lisansüstü programlarının sorumluları.
Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulu’nun Görevi
Madde 13 - Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 14- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme
Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü yürütür.